fb

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Dr. Bernát Péter e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató) és az www.tarsadalomerettsegi.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.tarsadalomerettsegi.hu  weboldalon keresztül történik. Az ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, Szolgáltató nem iktatja azt, így a későbbiekben nem hozzáférhető. A weboldalon történő vásárlásra a jelen ÁSZF, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozik. A szerződéskötés nyelve a magyar.

2. Felek

Szolgáltató:

Név: Dr. Bernát Péter e.v.

Nyilvántartási száma: 56167317

Adószáma: 57529527-1-43

Székhely: 1195 Budapest, Batthyány u. 2. 4/14.

Levélcím: 1195 Budapest, Batthyány u. 2. 4/14.

email: tarsadalomerettsegi.info@gmail.com

Felhasználó:

A weboldalon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy.

3. A szolgáltatás

3.1 A szolgáltatás leírása

Az www.tarsadalomerettsegi.hu a Dr. Bernát Péter e.v. online oktatási felülete, melyen élő online kurzusokat és elektronikus oktatási anyagokat kínál (videók, kérdéssorok, fájlok, szövegek, képek, illusztrációk stb. formájában) az érdeklődő felhasználók számára. A kínált tanfolyamok, tananyagok megvásárlásához regisztráció szükséges.

3.2 Regisztráció menete

3.2.1. Felhasználónak számít minden olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki sikeresen kitölti a regisztrációs űrlapot és elfogadja az ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési tájékoztatót.

3.2.2. Felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a szolgáltatás felületére.

3.2.3. A Felhasználó vállalja, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez használt azonosítókat (email-cím és jelszó) harmadik fél számára nem adja tovább.

3.2.4. Amennyiben a felhasználói fiókot harmadik fél is használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére.

3.2.5. A regisztráció során megadott adatok helyességéért és hitelességéért a Felhasználó a felelős.

3.2.6 A Felhasználónak haladéktalanul értesítenie kell a Szolgáltatót, ha tudomására jut, hogy harmadik fél jogosulatlanul szerzett tudomást a belépéshez szükséges adatokról. Emellett köteles megváltoztatni belépési jelszavát.

3.3 A szolgáltatás ellenértéke

3.3.1. Azon tartalmak elérése, melyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.

3.3.2. A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol a tanfolyamokhoz, oktatási anyagokhoz. A hozzáférés lehet időben korlátos vagy külön korlátozás nélküli, melyet az adott oktatási anyagnál külön feltüntet a Szolgáltató (ennek hiányában a tartalom külön korlátozás nélkülinek minősül). A külön korlátozás nélküli hozzáféréseknél a Szolgáltató a Szolgáltatás fennállása alatt minimum 6 hónapos hozzáférést garantál.

3.3.3. A Felhasználó csak akkor jogosult a tanfolyamon való részvételre, illetve az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

3.3.4. A díjfizetés történhet

  • banki átutalással a szolgáltató OTP Banknál vezetett 11773195-07342794-00000000 számú számlaszámára, vagy
  • online bankkártyás fizetéssel a Barion rendszerén keresztül. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény. A Barion Payment Zrt. engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

3.3.5 A Szolgáltató a fizetés után elektronikus számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak

3.4 A szolgáltatás használata

3.4.1. A Szolgáltatásban elérhető tartalmakat (különösen, de nem kizárólag az online videókat) csak a Szolgáltatás felületén lehet megtekinteni, azokat letölteni, másolni, sokszorosítani, megosztani, mások számára hozzáférhetővé tenni szigorúan tilos.

3.4.2. A Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel.

3.4.3. Az www.tarsadalomerettsegi.hu oldalon található minden tartalom a Dr. Bernát Péter e.v. tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.

3.4.4. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő mindennemű kárért a jogsértő Felhasználót terheli a felelősség.

3.4.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.

3.4.6. Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1 A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom, videófájl, hanganyag, fájl, szöveg, grafika, ábra stb. a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.

4.2 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvény által rögzített kötelezettség adatszolgáltatásra és jelen ÁSZF 7. pontja.

4.3 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által írt oktatási anyag értékeléseit felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.

4.4 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megvásárolt oktatási anyagokat módosítani (tartalom, ár stb.). A megvásárlást követően történt módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni.

A Felhasználót a módosítások során végzett változtatások miatt kártérítés nem illeti meg.

5. Felelősség

5.1 A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ideértve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.

5.2 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

5.3 A Szolgáltató nem vállal felelősséget az érettségi, vagy egyéb, általa tartott tanfolyam, általa készített oktatási anyag tárgykörében tett vizsga sikerességéért, annak során elért eredményért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ismeretanyag elsajátításáért a felelősség őt terheli. Sikertelen, vagy a Felhasználó által nem megfelelőnek tartott eredmény esetén a Szolgáltatót nem terheli anyagi felelősség.

5.4 A Szolgáltató a Felhasználók által harmadik személynek okozott károkért, kimaradásokért stb. nem tehető felelőssé.

5.5 Amennyiben Szolgáltató kártérítési felelőssége felmerülne, a kártérítés mértéke a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.

6. Karbantartás

6.1 A Szolgáltató, hogy szolgáltatásait a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00-06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.

6.2 A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

6.3 Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán feltünteti legalább 2 nappal előre.

6.4 A nem tervezett (hibaelhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.

6.5 A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: tarsadalomerettsegi.info@gmail.com

6.6 A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szüneteléséért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

7. Adatkezelés

7.1 A Szolgáltató köteles a Szolgáltatásban tárolt adatok kezelését törvényes módon ellátni.

7.2 A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználók IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

7.3 A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. 7.4 Felhasználó adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és a Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.

8. Elállási jog, jótállás

8.1 Szolgáltatónak jogában áll a megrendelés leadását követő 72 órán belül a vásárlási ajánlatot indoklás nélkül visszautasítani. A visszaigazoló email nem korlátozza ezt a lehetőségét.

8.2 A Felhasználónak mindaddig joga van az elálláshoz, amíg az élő online tanfolyam első alkalmára sor kerül, illetve e-learning kurzus valamelyik fizetős anyagát meg nem nyitotta. Ez a rendszeren belül látszik. Ezt követően a vásárlástól való elállást nem tudjuk elfogadni.

Szolgáltató a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében felhívja a Felhasználó figyelmét a 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet 29.§ a) pontjára, azaz ha „a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, a teljesítés megkezdését követően a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát.”

Ha a Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az impresszumban megjelölt címre.

Ebből a célból felhasználhatja a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet mellékletében foglalt elállási/felmondási nyilatkozatmintát is.

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállási nyilatkozatot minta megtalálható a szerződés Mellékleteként.

8.3 Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha a Felhasználó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által fizetett összeget. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

8.4 Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért a Szolgáltató jótállást nem vállal.

9. Szerződés megszűnése

9.1 A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát a Szolgáltatás felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.

9.2 Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.

9.3 A Szolgáltató jogosult jelen szerződés azonnali felmondására, ha a Felhasználó megszegi az Etikai Nyilatkozatban foglaltakat.

10. Vis maior

10.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

10.2 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja az egy hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

10.3 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

11. Záró rendelkezések

11.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

11.2 Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát – beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.

11.3 Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

12. Kapcsolattartás

12.1 A Felek kijelentik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címe: tarsadalomerettsegi.info@gmail.com

12.2 A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.

Szerződés melléklete

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett* :  ………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében** : ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

———

*Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

**A visszaküldendő termékek megjelölése. Aláírás kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges

Shopping Cart